ข้อมูลโรงเรียน

       
    

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

ตั้งอยู่เลขที่ 262 หมู่ที่  ต. ปงป่าหวาย  อ. เด่นชัย  จ. แพร่

รหัสไปรษณีย์  54110   โทรศัพท์  054-640051

 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

e-mail  :  pwschool@pongpawai.ac.th

website  :  www.pongpawai.ac.th  

ระยะทางจากโรงเรียน

ถึงที่ว่าการอำเภอเด่นชัย ระยะทาง  5  กิโลเมตร 

ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ประมาณ  50  กิโลเมตร


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

        โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2477 โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลเด่นชัย 2 วัดปงป่าหวายโดยอาศัยศาลาเป็นที่เรียน ทางราชการได้สั่งให้ นายจันทูล  อุดมศักดิ์ มาเป็นผู้สอนโดยให้โรงเรียนนี้เป็นสาขาโรงเรียนประชาบาลตำบลเด่นชัย 1(เด่นไชยประชานุกูล)ต่อมาทางอำเภอได้แยกโรงเรียนนี้เป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2478

       พ.ศ. 2509 ครูใหญ่และผู้ใหญ่บ้านได้ชักชวนราษฎรบริจาคเงินซื้อที่ดิน 8 ไร่ 3 งาน 42.4ตารางวา

       พ.ศ. 2510 ครูใหญ่และผู้ใหญ่บ้าน ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 1 งาน รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ - งาน 62 ตารางวา

       พ.ศ. 2511 ทางราชการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 170,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 10 ห้องเรียน นายปราโมทย์  ดวงเกษม

และนายยืน เรือนคำ ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการศึกษาและราษฎรบริจาคสมทบอีก 100,000 บาท

      พ.ศ. 2512 ได้งบประมาณจากทางราชการ 7,500 บาท  สร้างอาคารเรียน จำนวน 3 ห้อง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับชั้นประถมตอนปลาย

      พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณจากทางราชการ ให้สร้างโรงฝึกงานจำนวน 1 หลัง

      พ.ศ. 2520 ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนจำนวน 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

      พ.ศ. 2526 ได้งบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารอเนกประสงค์

      ปีการศึกษา 2534 ทางโรงเรียนได้เริ่มเปิดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 4 - 6 ขวบ  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 จัดการเรียนการสอนโดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีหลักสูตรแกนกลางคือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)


ข้อมูลอาคารสถานที่ของโรงเรียน

1) เนื้อที่  9 ไร่  45.4  ตารางวา

2) พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร  2 ไร่  80 ตารางวา

3) พื้นที่สนาม/นันทนาการ  6 ไร่  36  ตารางวา

4) จำนวนอาคารเรียนถาวร รวม  4  หลัง

5) จำนวนอาคารอเนกประสงค์  2  หลัง

6) โดมลานพุทธ ลานธรรม 1 หลัง

7) จำนวนสนามกีฬา 4 สนาม ได้แก่ ฟุตบอล,วอลเล่ย์บอล,บาสเกตบอล,ตระกร้อ

 


เขตบริการการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปงป่าหวาย

ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ,3, 5, 6, 7 และ 9

 

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาให้เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐาน พร้อมด้านทันตสุขภาพ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐาน

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสู่มาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เต็มตามศักยภาพ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             

 

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐาน

2. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

5. การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            

 

กลยุทธ์สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ ยึดหลัก ธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาการใช้เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา และให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐาน

 

สีประจำโรงเรียน

        "แดง - เทา"


คำขวัญของโรงเรียน

        "เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"

อักษรย่อของโรงเรียน  คือ ป.ว.

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มสวยฟันใส เด็กปงป่าหวายฟันดี