บุคลากร

โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายทำเนียบบุคลากร
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2


นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
อีเมล : suphang.1961@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-472-0079


นางอัจฉริยาภรณ์ ขำฉา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษนางปนัดดา ศรีชัยศักดิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษนางสมพิศ ตุงเครือคำ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการนางสาวคนึงนิตย์ เนืองนิตย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ


นางสาวสุวนันท์ ปัญญาบุตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยนางสาวณัฐกมล  แสงชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยนางสาวสีดา กำปนาท
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษนางสาวิตรี ราชจินดา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษนายปรัชญวิชญ์ วัฒนนิธิกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการนางสาวสุมนญา สนทอง
ตำแหน่ง ครูนายนทีกูล มุลิกา
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการนายณัฐพล  นวพลจินดา
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางสุธาทิพย์ อินโองการ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษนายไชย กึกก้อง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษนางสาวรุ่งทิพย์ กาวีวน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการนายมั่นคง มีเหลือ
ตำแหน่ง ครู


นางสาวธัญญรัตน์ สีดาพาลี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นางสาววีรากานต์ สุกแก้ว
ตำแหน่ง ครูธุรการโรงเรียน