รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผลการสำรวจความพึงพอใจจากการให้บริการ ผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ


กลุ่มงานบริหารงานบุคคล


กลุ่มงานบริหารงบประมาณกลุ่มงานบริหารทั่วไป


Comments