แบบประเมินเว็บไซต์โรงเรียน

แบบประเมินการรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563แบบประเมินการใช้บริการเว็บไซต์ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
www.pongpawai.ac.th

แบบประเมินเว็บไซต์ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายผลการประเมินเว็บไซต์ www.pongpawai.ac.th

แบบประเมินเว็บไซต์ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ‎‎(การตอบกลับ)‎‎


Comments