การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom

นวัตกรรม การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom ร่วมกับการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชา เทคโนโลยีพื้นฐาน เทคโนโลยีเพิ่มเติม
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ปีการศึกษา 2563

นวัตกรรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom ร่วมกับการสอนแบบปกติ


Comments