ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน (NT)

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

  • ปีการศึกษา 2563

NT ปีการศึกษา 2563


  • ปีการศึกษา 2562

NT ปีการศึกษา 2562


  • ปีการศึกษา 2561

NT ปีการศึกษา 2561
Comments