ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Comments