คลังวีดีโอ


ผลงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   รายวิชา เทคโนโลยีเพิ่มเติม : การตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

Cover MV เลาะทุ่ง | ป.ว. กลุ่มที่ 3-2562


Cover_MV : เพลง ละลาย | ป.ว. กลุ่มที่ 1-2562


Cover_MV : รถบ่มีน้ำมัน | ป.ว. กลุ่มที่ 2-2562ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน | 2563
สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย QA_2563


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2


IQA Award 2019 | โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จังหวัดแพร่ประมวลภาพพิธีมุทิตาจิตแด่ครูบัญญัติ พงศ์ปัญญาเนตร


วีดิทัศน์ครูบัญญัติ พงศ์ปัญญาเนตร - โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 2562


[ประมวลภาพ] เด่นชัยพนาเกมส์ Season 2 ปีการศึกษา 2561 - 28 ก.พ. 62
โครงการทำมาค้าขาย โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 2561


Comments