ดำเนินการจัดการเรียนรู้ รายวิชา Computing Science (วิทยาการคำนวณ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน

posted Aug 22, 2019, 7:54 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย แพร่

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ดำเนินการจัดการเรียนรู้ รายวิชา Computing Science (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

⚙️ ขอขอบคุณ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
- Google Apps - G Suite for education สนับสนุนอีเมลเพื่อการศึกษา สำหรับครู - นักเรียนภายใต้ Domain การศึกษา www.pongpawai.ac.th
- www.code.org
- โปรแกรม Scratch
- https://repl.it บริการ Online Python Editor and IDEComments