ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (ONET) ปีการศึกษา 2563

posted Apr 21, 2021, 6:47 PM by โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (ONET) ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย (สอบโดยความสมัครใจของนักเรียน)

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมัครสอบจำนวน 11 คน  (จำนวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน) ผลการทดสอบ  รายวิชา ภาษาไทย และรายวิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครสอบจำนวน 7 คน (จำนวนนักเรียนทั้งหมด 18 คน)  ผลการทดสอบ ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

📲 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ http://www.pongpawai.ac.th/phl-kar-thdsxb-radab-chati/onet
Comments