รับการนิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2

posted Dec 7, 2018, 12:56 AM by Mankong Meeluea
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
รับการนิเทศก์การจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น
จากต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2


Comments