โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

posted Feb 25, 2019, 8:27 PM by Mankong Meeluea
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป 
ของ สพป.แพร่ เขต 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
Comments