การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แนวทางการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

อัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1054390287&Area_CODE=5402

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

-