ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

ทำเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

นางสาวศรีสุภางค์ ถุงเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

อีเมล suphang.1961@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 081-472-0079

นางสาวิตรี ราชจินดา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสีดา กำปนาท

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุธาทิพย์ อินโองการ


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นายไชย กึกก้อง


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภิญญา งามพริ้ง


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมพิศ ตุงเครือคำ


ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวรุ่งทิพย์ กาวีวน


ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวคนึงนิตย์ เนืองนิตย์


ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายปรัชญวิชญ์ วัฒนนิธิกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสุมนญา สนทอง

ตำแหน่ง ครู

นายมั่นคง มีเหลือ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุวนันท์ ปัญญาบุตร

ตำแหน่ง ครู

นางสาวณัฐกมล แสงชัย


ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญรัตน์ สีดาพาลี


ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายนทีกูล มุลิกา


ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววีรากานต์ สุกแก้ว


ตำแหน่ง ครูธุรการโรงเรียน

นายณัฐพล นวพลจินดา


ตำแหน่ง นักการภารโรง