ผลการประเมินด้านการอ่านออก (RT)

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

https://drive.google.com/file/d/1YfWYZ7xAk0UoYB9HUU_fob0tQ5JVWWmW/view?usp=sharing

ปีการศึกษา  2562

RT ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายปีการศึกษา 2561

RT ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2560

RT ปีการศึกษา 2560

Comments