โปรแกรมบันทึก ปพ.5 ออนไลน์

โปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5)

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

วิธีใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา 

     เรียนคณะครู  การบันทึกคะแนน ปพ.5 ออนไลน์ ให้ท่านคลิกที่เมนูชื่อของตนเอง จากนั้นหน้าเว็บจะนำทางสู่ระบบบันทึกคะแนน ปพ.5 ออนไลน์   ให้ท่านลงชื่อเข้าสู่ระบบ  โดยใช้อีเมลที่ผู้ดูแลระบบแจกให้   email@365.pongpawai.ac.th      

        จากนั้นเลือกบันทึกคะแนนที่เมนูรายวิชาที่ท่านมีสิทธิ์บันทึกข้อมูล

***หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อได้ที่ครูมั่นคง***

****ท่านจะไม่สามารถบันทึกคะแนน รายวิชาของบุคคลอื่นได้  (ต้องใช้อีเมลของตนเอง  คลิกที่ชื่อตนเองเท่านั้น)


ประกาศ


แจ้ง กำหนดการส่งคะแนนในระบบ  ปพ.5  ออนไลน์ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย                   

  - ระดับชั้น ป.1-ป.5 และ ม.1-ม.2  ส่งในระบบภายในวันที่  27 มี.ค. 2566                           

  - ชั้น ป.6 และ ม.3  ส่งในระบบภายในวันที่ 24  มี.ค.  2566    

*กำหนดให้ วันอนุมัติผลการเรียน  คือ วันที่ 31 มีนาคม 2566. ท  ั้งนี้ เพื่อให้วิชาการ ดำเนินการในการออก ปพ.1 และ ปพ.6  ทันเวลา


หมายเหตุ เมื่อครูท่านใด  จัดทำ ปพ.5 เสร็จแล้ว. ม .ต้น  ให้แจ้งครูสุวนันท์,       .1-.6 แจ้งครูมั่นคง เพื่อพิมพ์ และดำเนินการสรุปและตัดสินผลการเรียนต่อไปครับ

*****หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถ Inbox สอบถามได้ครับ
ปีการศึกษา 2564

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2564  (ปิดระบบแก้ไขข้อมูล) เพื่อให้ทางงานวิชาการ ดำเนินการประมวลผล ตัดสินผลการเรียนรายปี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ภาคเรียนที่ 1 /2564    (ปิดระบบแก้ไขข้อมูล ผู้สอนรายวิชาฯ ดูอย่างเดียว) 


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   (ปิดระบบแก้ไขข้อมูล ผู้สอนรายวิชาฯ ดูอย่างเดียว)

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2563

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ภาคเรียนที่ 1/2563

   

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ภาคเรียนที่ 2/2563   


ออกแบบและพัฒนาโดย นายมั่นคง มีเหลือ

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  2564