โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ได้รับรางวัล IQA Award 2019 ระดับยอดเยี่ยม

ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก

จัดโดย สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย

PONGPAWAI MODEL

P = Planning (การวางแผนงานอย่างมีระบบ) กระบวนการ การวางแผนงานเพื่อปฏิบัติให้บรรลุเป้าหวายอย่างมีประสิทธิภาพ

O = Organization (ความร่วมมือขององค์ความรู้) การทำงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กรจนบรรลุเป้าฟมายของสถานศึกษา

N = Networking (การสร้างเครือข่ายสัมพันธมิตร) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันในชุมชน มีกัลยาณมิตร เกิดความสามัคคีเป็นเครือข่าย มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

G = Goal (กำหนดเป้าหวายของการทำงาน) การกระทำเพื่อมุ่งสู้เปาหวายที่กำหนดขึ้น

P = Participative management (การบริหารมีส่วนร่วม) การบริหารที่เปิกโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

A = Achievement (ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์) การขยายผลและต่อยอดความรู้ นำไปสู่เป้าหมาย ความสำเร็จที่วางไว้

W = Willingness (การตั้งใจทำงาน) ความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จด้วยความเต็มใจในการทำงาน

A = Assessment (การประเมิน ตรวจสอบได้) กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทำงาน เพื่อประเมินผลความสำเร็จของงาน

I = Information Management (การบริหารข้อมูลสารสนเทศ) การใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพของงาน