โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ได้รับรางวัล IQA Award 2019 ระดับยอดเยี่ยม

ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก

จัดโดย สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย

PONGPAWAI MODEL           P = Planning (การวางแผนงานอย่างมีระบบ)  กระบวนการ การวางแผนงานเพื่อปฏิบัติให้บรรลุเป้าหวายอย่างมีประสิทธิภาพ           O = Organization  (ความร่วมมือขององค์ความรู้) การทำงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กรจนบรรลุเป้าฟมายของสถานศึกษา           N = Networking (การสร้างเครือข่ายสัมพันธมิตร) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันในชุมชน มีกัลยาณมิตร เกิดความสามัคคีเป็นเครือข่าย มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง           G = Goal (กำหนดเป้าหวายของการทำงาน) การกระทำเพื่อมุ่งสู้เปาหวายที่กำหนดขึ้น           P = Participative management (การบริหารมีส่วนร่วม) การบริหารที่เปิกโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย           A = Achievement (ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์) การขยายผลและต่อยอดความรู้ นำไปสู่เป้าหมาย ความสำเร็จที่วางไว้           W = Willingness (การตั้งใจทำงาน) ความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จด้วยความเต็มใจในการทำงาน           A = Assessment (การประเมิน ตรวจสอบได้) กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทำงาน เพื่อประเมินผลความสำเร็จของงาน           I = Information Management (การบริหารข้อมูลสารสนเทศ)  การใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพของงาน