รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

  • ปีการศึกษา 2563

  • ปีการศึกษา 2562

  • ปีการศึกษา 2561