รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย