ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน


รอบที่ 4 2561


หนังสือรับรองผลการประเมินรอบ4_โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย_ระดับปฐมวัย_ระดับขั้นพื้นฐาน.pdf