ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  องค์การมหาชน


รอบที่ 4  2561


หนังสือรับรองผลการประเมินรอบ4_โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย_ระดับปฐมวัย_ระดับขั้นพื้นฐาน.pdf