รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560