การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30แต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา.pdf

สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการสนับสนุนทุนทรัพย์จากกองทุนศิษย์เก่า โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ปีการศึกษา 2566

ได้แก่ ด้านการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดำเนินการเสร็จสิ้น) ด้านอาคารสถานที่ (กำลังดำเนินการ) และด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ดำเนินการเสร็จสิ้น)