สรุปข่าวกิจกรรม : รอบรั้ว ป.ว. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่  8-12 พฤศจิกายน 2564