โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย มีผลการประเมินองค์กร ระดับ "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ"
ตามโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)
ประจำปีงบประมาณ 2566

เนื่องในงานสมัชชาคุณธรรม มหกรรมความดีจังหวัดแพร่ ปี 2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องคราแกรนด์บอลลูม โรงแรมแพร่นคราจังหวัดแพร่