แบบรายงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ปีการศึกษา 2566

โรงเรียน 5G  เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

รายงานBestPractice AL สถานศึกษา (ชุมชนบ้านปงป่าหวาย).pdf