ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

StatbySchool_2566_P6_1054020093.pdf

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ContentStatbySchool_2565_P6_1054020093.pdf

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   (รายงานผลการทดสอบฯ ONET ปีการศึกษา 2559-2564)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


StatbySchool_2566_M3_1054020093.pdf

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ContentStatbySchool_2565_M3_1054020093.pdf

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รายงานผลการทดสอบฯ ONET ปีการศึกษา 2559-2564)