ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3