สรุปข่าวกิจกรรม : รอบรั้ว ป.ว. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่  1-5 พฤศจิกายน 2564