ประชาสัมพันธ์วันปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566