นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


      โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองขอมูลสวนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบร วม ใชหรือเปดเผยขอมลูสวน บุคคล รวมถึงสทิธิตาง ๆ ของเจ้าของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562


นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  บุคคลกร นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต ผู้รับบริการ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดยโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท (รวมเรียกว่า “บริการ”)

บุคคลมีความสัมพันธ์กับ บริษัท ตามความในวรรคแรก รวมถึง

1)  ผู้บริหาร บุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน

2)  นักเรียน นักศึกษา นิสิตหรือผู้ใช้บริการ

3)  บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของนักเรียน นักศึกษา นิสิต

4)  ศิษย์เก่า หรือผู้สำเร็จการศึกษา

5)  ผู้เข้าร่วมการวิจัย หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม

6)  คณะกรรมการ อนุกรรมการซึ่งทางโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยตั้งขึ้น

7)  ลูกค้าบุคคลธรรมดา

8)  คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

9)  กรรมการมหาวิทยาลัย ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 

10)  ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 

11)  ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ www.pongpawai.ac.th   รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชั่น อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่ซึ่งควบคุมดูแลโดย บริษัท

12)  บุคคลอื่นที่โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่  ผู้ค้ำประกัน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น  ข้อ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันว่า “ท่าน”

 


2.  คำนิยาม

-          ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

-          ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

-          การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น

-          เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

-          ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

-          ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

3.  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  เก็บรวบรวม

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  จะดำเนินการอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการทางการศึกษา การจัดกิจกรรมทางการศึกษา หรือในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งาน บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  เป็นต้น

2) ข้อมูลที่โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย   มีหน้าที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ 

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย   ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  อาจเป็นผลให้ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

 


4.  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

       โดย โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

ในกรณีที่โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเป็นในการเข้าทำสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ คัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

 

5.      ผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ไร้ความสามารถ และผู้เสมือนไร้ความสามารถ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  อาจจำเป็นต้องให้บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของท่านให้ความยินยอมหรือกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  จะดำเนินการลบข้อมูลนั้นจากระบบของโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย