ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลทั่วไป

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1054390287

รหัส Smis 8 หลัก :  54020093

รหัส Obec 6 หลัก :  390287

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

ตั้งอยู่เลขที่ 262 หมู่ที่  5  ต. ปงป่าหวาย  อ. เด่นชัย  จ. แพร่

รหัสไปรษณีย์  54110   โทรศัพท์  054-640051

 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

e-mail  :  pwschool@pongpawai.ac.th

website  :  www.pongpawai.ac.th  

ระยะทางจากโรงเรียน

ถึงที่ว่าการอำเภอเด่นชัย ระยะทาง  5  กิโลเมตร 

ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ประมาณ  50  กิโลเมตร


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

         โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2477 โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งให้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลเด่นชัย 2 วัดปงป่าหวาย”โดยอาศัยศาลาเป็นที่เรียน ทางราชการได้สั่งให้ นายจันทูล  อุดมศักดิ์ มาเป็นผู้สอนโดยให้โรงเรียนนี้เป็นสาขาโรงเรียนประชาบาลตำบลเด่นชัย 1(เด่นไชยประชานุกูล)ต่อมาทางอำเภอได้แยกโรงเรียนนี้เป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2478

        พ.ศ. 2509 ครูใหญ่และผู้ใหญ่บ้านได้ชักชวนราษฎรบริจาคเงินซื้อที่ดิน 8 ไร่ 3 งาน 42.4ตารางวา

        พ.ศ. 2510 ครูใหญ่และผู้ใหญ่บ้าน ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 1 งาน รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ - งาน 62 ตารางวา

        พ.ศ. 2511 ทางราชการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 170,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 10 ห้องเรียน นายปราโมทย์  ดวงเกษม

และนายยืน เรือนคำ ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการศึกษาและราษฎรบริจาคสมทบอีก 100,000 บาท

       พ.ศ. 2512 ได้งบประมาณจากทางราชการ 7,500 บาท  สร้างอาคารเรียน จำนวน 3 ห้อง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับชั้นประถมตอนปลาย

       พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณจากทางราชการ ให้สร้างโรงฝึกงานจำนวน 1 หลัง

       พ.ศ. 2520 ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนจำนวน 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

       พ.ศ. 2526 ได้งบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารอเนกประสงค์

       ปีการศึกษา 2534 ทางโรงเรียนได้เริ่มเปิดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 4 - 6 ขวบ  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 จัดการเรียนการสอนโดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีหลักสูตรแกนกลางคือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)


ข้อมูลอาคารสถานที่ของโรงเรียน

1) เนื้อที่  9 ไร่  45.4  ตารางวา

2) พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร  2 ไร่  80 ตารางวา

3) พื้นที่สนาม/นันทนาการ  6 ไร่  36  ตารางวา

4) จำนวนอาคารเรียนถาวร รวม  4  หลัง

5) จำนวนอาคารอเนกประสงค์  2  หลัง

6) โดมลานพุทธ ลานธรรม 1 หลัง

7) จำนวนสนามกีฬา 4 สนาม ได้แก่ ฟุตบอล,วอลเล่ย์บอล,บาสเกตบอล,ตระกร้อ

เขตบริการการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปงป่าหวาย. ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ,3, 5, 6, 7 และ 9


วิสัยทัศน์

            โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย 


พันธกิจ


ค่านิยมองค์กร (Organization Values)

“ กายภาพดี คุณภาพเด่น เน้นธรรมาภิบาล ทํางานอย่างมีความสุข”


เป้าประสงค์

ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)พร้อมก้าวสู่สากลนําไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


กลยุทธ์สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสีประจำโรงเรียน

        "แดง - เทา"


คำขวัญของโรงเรียน

        "เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"


อักษรย่อของโรงเรียน  คือ ป.ว.


เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มสวยฟันใส เด็กปงป่าหวายฟันดี

สัญลักษณ์ของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

  • มีแสงพระอาทิตย์ เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญา
  • ป.ว. คือ อักษรย่อของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
  • พ.ศ. 2477 คือ ปีของการก่อตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายก้านหวายที่ ผูกติดกัน เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคี รักถิ่นฐานบ้านเกิด
  • สีแดง คือ ความกล้าหาญ
  • สีเทา คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน