รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี

ปีการศึกษา 2565     รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2565-รายงานผลโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นักเรียน.pdf
2565-รายงานผลโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.pdf