แบบประเมินเว็บไซต์โรงเรียน

แบบประเมินการรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินการใช้บริการเว็บไซต์ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

www.pongpawai.ac.th

ผลการประเมินเว็บไซต์ www.pongpawai.ac.th

แบบประเมินเว็บไซต์ โรงเรี...นปงป่าหวาย ‎‎(การตอบกลับ)‎‎