โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

                จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3) เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,000 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4-ป.6) เท่ากับ 1,000 ชั่วโมง โดยมีจุดเน้นการพัฒนาเป็นพิเศษ คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 ชั่วโมง มีจุดเน้นการพัฒนาเป็นพิเศษ คือ เน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ

    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน และระดับชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติร่วมกันให้จัดทำโครงการหรือกิจกรรมสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน จำนวนชั้นละ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยไม่นำคะแนนและระดับผลการเรียน ในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมและตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียน มีรายวิชาและจำนวนชั่วโมง ดังนี้   

โครงสร้างรายวิชา ประถมศึกษา.pdf
โครงสร้างรายวิชา มัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

โครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรปงป่าหวาย62.pdf