เผยแพร่  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR.)

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

เผยแพร่  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR.) ปีการศึกษา 2565

 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย


SAR_โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย_2565.pdf

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR.) ระดับการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน