นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 คน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2566 

            วันที่ 13 มีนาคม 2567 วัที่ 13 มีนาคม 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 คน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ