สรุปข่าวกิจกรรม : รอบรั้ว ป.ว. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่
25 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2565