แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

ปีการศึกษา 2562 - 2565