ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ปีการศึกษา 2566

ทำเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

นายภานุพงศ์ กาศทิพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

อีเมล  phanupong.k@pongpawai.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :  081-951-6628

นางสาวิตรี ราชจินดา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


ายอุทัย ศักดิ์ทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวรุ่งทิพย์ กาวีวน


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายไชย กึกก้อง


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภิญญา งามพริ้ง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุมนญา สนทอง

ตำแหน่ง ครู

นายปรัชญวิชญ์ วัฒนนิธิกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวคนึงนิตย์ เนืองนิตย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐกมล  แสงชัย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจารุนาฎ อิ่นแก้ว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายมั่นคง มีเหลือ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุวนันท์ ปัญญาบุตร

ตำแหน่ง ครู

นางวีรากานต์ แสนหลวง

ตำแหน่ง ครูธุรการโรงเรียน

นายณัฐพล  นวพลจินดา

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางสาวธัญญรัตน์ สีดาพาลี

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายนทีกูล มุลิกา

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ