ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ปีการศึกษา 2566

ทำเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

นายภานุพงศ์ กาศทิพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

อีเมล  phanupong.k@pongpawai.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :  081-951-6628

นางสาวิตรี ราชจินดา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสีดา กำปนาท

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวรุ่งทิพย์ กาวีวน


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายไชย กึกก้อง


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภิญญา งามพริ้ง


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายระบิล หล้าภิระ


ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมพิศ ตุงเครือคำ


ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายปรัชญวิชญ์ วัฒนนิธิกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวคนึงนิตย์ เนืองนิตย์


ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสุมนญา สนทอง

ตำแหน่ง ครู

นายมั่นคง มีเหลือ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุวนันท์ ปัญญาบุตร

ตำแหน่ง ครู

นางสาวณัฐกมล  แสงชัย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจารุนาฎ อิ่นแก้ว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญรัตน์ สีดาพาลี

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายนทีกูล มุลิกา

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายณัฐพล  นวพลจินดา


ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางสาววีรากานต์ สุกแก้ว


ตำแหน่ง ครูธุรการโรงเรียน