คลังวีดีโอ
งานเกษียณอายุราชการ  2564

ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา2564 รร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย


ผลงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   รายวิชา เทคโนโลยีเพิ่มเติม : การตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น  


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2