ประกาศงดการเรียนการสอน 

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ประกาศงดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ  รายละเอียดดังแนบ