ประกาศสถานศึกษาปลอดภัย

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ผ่านการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ป้องกันโคคิด19  จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564