อำนาจหน้าที่

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 

          บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจน บริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ นักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
 4.  จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางต่อเนื่อง 
 5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
 6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณา ความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด 
 7. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ สถานศึกษา 
 8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา 
 9. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กบชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา และสถาบันอื่นในชุมชน และ ท้องถิ่น 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด 

บทบาทหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด 

       
 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.1 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 1.2 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการ สถานศึกษา) มาตรา 39 (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา) 1.3 การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอำนาจบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 39 วรรคสอง) 1.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546) 1.6 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 1.7 ระเบียบกฎหมายอื่นๆ 
2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 2.1 จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านบริหางานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหาร งบประมาณ และบริหารทั่วไป 2.2 จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 2.3 พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน 2.4 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 2.5 กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 2.6 ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ 2.7 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา2.8 ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ