โครงการยกระดับทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6