รับการนิเทศติดตามโครงการการขับเคลื่อนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้  PISA 

           วันที่ 2 มิถุนายน 2567  เวลา 12.30 น. โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย รับการนิเทศติดตาม การดำเนินการโครงการการขับเคลื่อนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้  PISA  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์