ดำเนินการจัดการเรียนรู้ รายวิชา Computing Science (วิทยาการคำนวณ)    ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน

วันที่โพสต์: Aug 23, 2019 2:54:35 AM

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ดำเนินการจัดการเรียนรู้ รายวิชา Computing Science (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

⚙️ ขอขอบคุณ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้

- Google Apps - G Suite for education สนับสนุนอีเมลเพื่อการศึกษา สำหรับครู - นักเรียนภายใต้ Domain การศึกษา www.pongpawai.ac.th

- www.code.org

- โปรแกรม Scratch

- https://repl.it บริการ Online Python Editor and IDE