ประชาสัมพันธ์  สินค้าและผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยฝีมือชาวบ้านปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่

วันที่โพสต์: Dec 15, 2019 5:1:22 AM

ผลงานโดย นักเรียนชั้น ม.2  รายวิชา เทคโนโลยี 4

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง สื่อสร้างสรรค์ รวมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากไม้ในชุมชนปงป่าหวาย

ครูผู้สอน : นายมั่นคง มีเหลือ  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย