ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (ONET) ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Apr 22, 2021 1:47:41 AM

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (ONET) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย (สอบโดยความสมัครใจของนักเรียน)

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมัครสอบจำนวน 11 คน (จำนวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน) ผลการทดสอบ รายวิชา ภาษาไทย และรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครสอบจำนวน 7 คน (จำนวนนักเรียนทั้งหมด 18 คน) ผลการทดสอบ ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

📲 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ http://www.pongpawai.ac.th/phl-kar-thdsxb-radab-chati/onet