รับการนิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2

วันที่โพสต์: Dec 07, 2018 8:56:13 AM

โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

รับการนิเทศก์การจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น

จากต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2