ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

วันที่โพสต์: Jan 31, 2020 8:30:35 AM

คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ได้แก่

ข้อที่ 1 การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก

ข้อที่ 2 การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข

ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)

ข้อที่ 4 การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully