สรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมในการทดลองเรียนด้วยสื่อการสอนทางไกล DLTV โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป.แพร่ เขต 2

วันที่โพสต์: May 17, 2020 2:47:14 AM

โดยนักเรียนสามารถเรียนด้วยสื่อการสอนทางไกล DLTV ผ่านช่องโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ดิจิตอลทีวีช่อง DLTV 1 ถึง 8 และแอปพลิเคชัน

ทั้งนี้การทดลองเรียนดังกล่าว ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หากสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่คลี่คลาย

หมายเหตุ

1. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ฯ บรรเทา จะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่1 กรกฎาคม 2563 ตามปกติ

2. นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียน DLTV หรือทาง ออนไลน์ ในระบบอื่นๆ ได้ ขาดแคลนอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเข้าเรียนแล้วรู้สึกกังวล เครียดกับการเรียน ขอให้หยุดพักไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต ช่วยเหลืองานบ้านแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ฝึกปฏิบัติตนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ เป็นบุตรหลานที่ดีของผู้ปกครอง เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต