รายงานผลการเรียน ปพ.6

ประกาศ

 • เปิดระบบให้ครูประจำชั้น ป.1-ม.3 ดาวน์โหลด ปพ.6 สำหรับพิมพ์ เสนอ ผอ. วันที่ 8 ตุลาคม2565 เป็นต้นไป

 • หากชั้นเรียนไหน ครูประจำวิชา/ครูประจำชั้น ส่ง ปพ.5 ไม่ครบ จะส่งผลให้การประมวลผล ปพ.6 ให้ล่าช้า

 • เข้าระบบ โดยคลิกที่ชั้นเรียนของตนเอง จากนั้นใส่ username และ password (ใช้อีเมลเดียวกับ ปพ.5 email@365.pongpawai.ac.th)

ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษา (ดาวน์โหลด ปพ.6 ฉบับภาคเรียนที่ 1) 50 คะแนน

 • ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • ขั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • ขั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ดาวน์โหลด ปพ.6)

 • ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1


 • ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1


 • ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1