รายงานผลการเรียน ปพ.6

ประกาศ

ได้ในวันที่ 25 ตุลาคม  2565 เป็นต้น

ปีการศึกษา 2565   ชั้นประถมศึกษา  (ดาวน์โหลด ปพ.6 ฉบับภาคเรียนที่ 1)  50 คะแนน

ปีการศึกษา 2565    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  (ดาวน์โหลด ปพ.6)